Regulamin

Regulamin Sprzedaży

Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę Club de Ultrace 2024 organizowaną przez Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu ultraceofficial.com, począwszy od 5 grudnia 2023 roku do wyczerpania zapasów.

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

 1. Organizator/Sprzedawca – Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rafała Wojaczka 19/60, 51-169 Wrocław NIP: 8992795419 Impreza – Club de Ultrace 2024 w dniach 29-30 czerwca 2024.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
 3. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie ultraceofficial.com.
 5. Bilet – uprawnienie określonego Uczestnika do wejścia na imprezę Club de Ultrace 2024 w określonych dniach, od 29 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024, na określony obszar. Bilet ma formę elektroniczną. Sprzedaż biletów rozpoczyna się 5 grudnia 2023 roku.
 6. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie imprezy Club de Ultrace 2024, jak i w okresie poprzedzającym wydarzenie, gdy uniemożliwia to organizację wydarzenie w terminie zaplanowanym.
 7. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy Club de Ultrace 2024, czyli w dniu 29 czerwca 2024 roku, lub danego dnia imprezy ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia, lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
 8. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet na imprezę Club de Ultrace 2024.
 9. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość biletów na wydarzenie Club de Ultrace 2024, sposób płatności, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie ultraceofficial.com poprzez oznaczenie odpowiednio jako Zamówienie Nowe, Zamówienie Opłacone, Zamówienie Wysłane. Dla usunięcia wątpliwości, Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
 11. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów na wydarzenie Club de Ultrace 2024, które odbędzie się w dniach 29 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Serwisie ultraceofficial.com oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów na wydarzenie Club de Ultrace 2024 jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub partnerów Organizatora w celach marketingowych.
 5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu na wydarzenie Club de Ultrace 2024, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy Club de Ultrace 2024, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika, lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora, lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów na wydarzenie Club de Ultrace 2024, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

 1. Sprzedawcą Biletów wstępu na wydarzenie Club de Ultrace 2024 w Serwisie ultraceofficial.com jest Organizator.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Sprzedaż biletów rozpocznie się 5 grudnia 2023 roku.
 3. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym Przelewy24 należącym do Organizatora.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

 1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać zakupu Biletu na Imprezę
 2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej ultraceofficial.com, podając dane: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Konto może zostać powiązane przez Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym Facebook po uprzedniej pełnej rejestracji, aby ułatwić proces logowania w późniejszych etapach korzystania z Serwisu.
 3. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu (jakim jest adres e-mail) oraz hasła.

IV. Proces zakupu

 1. Proces zakupu Biletu/Biletów możliwy jest po zalogowaniu na uprzednio zarejestrowane konto Użytkownika.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych wg dostępności i wyboru Użytkownika.
 3. Użytkownik dokonuje wyboru zgodnie z kolejnymi krokami Zamówienia oraz sposobu płatności.
 4. Dostępnymi formami płatności jest wyłącznie płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej w panelu Użytkownika oraz w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest wskazać dane do wysyłki Zamówienia – nazwa firmy (jeżeli dostawa ma nastąpić do firmy lub miejsca pracy), imię, nazwisko, ulica i numer nieruchomości, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wysyłki za granicę), numer telefonu kontaktowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy czy niedokładności adresu wskazanego przez Użytkownika, które uniemożliwiają skuteczne doręczenie Zamówienia.
 6. Ostatnim etapem procesu zakupu jest potwierdzenie Zamówienia i dokonanie płatności.
 7. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24 należącym do Organizatora.

V. Dostawa i personalizacja Biletu

 1. Zamówienia potwierdzone przez Organizatora wysyłane są automatycznie przez System na podany adres e-mail w Zamówieniu.
 2. W przypadku niedoręczenia Zamówienia Użytkownik ma prawo skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy. Organizator będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania wyjaśniającego.
 3. Dane widoczne na bilecie to dane kupującego.
 4. Kod biletu jest ważny tylko przy pierwszej weryfikacji, na określony bilet wchodzi pierwsza osoba, która okazała bilet.
 5. Dane na bilecie nie muszą być zgodne z danymi osoby wykorzystującej bilet. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. Do uczestnictwa w imprezie upoważnia jedynie prawidłowo założony identyfikator, bilet należy osobiście wymienić na identyfikator przy pierwszym wejściu na imprezę.

VI. Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji, w procesie dokonywania zakupu oraz w procesie personalizacji i aktywacji Biletu/Biletów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
 3. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu zgodnie z postanowieniem pkt. XI niniejszego Regulaminu.
 4. Wykorzystując Bilet, Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin Imprezy oraz inne Regulaminy, jeżeli zostały lub zostaną wydane przez Organizatora w związku z Imprezą.
 5. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom, wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 6. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę niepełnoletnim pomimo posiadania Biletu zakupionego zgodnie z Regulaminem, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej ceny.

VII. Cena biletów i wartość Zamówienia

 1. Cennik zawierający wykaz dostępnych Biletów wraz z cenami produktów dodatkowych Organizator udostępnia na stronie internetowej ultraceofficial.com.
 2. Bilety mogą być sprzedawane w pulach, co oznacza, iż Organizator wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdy czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie internetowej Imprezy wraz z podaniem nowej ceny biletów.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż do łącznej wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona opłata serwisowa za obsługę i konfekcję Zamówienia.
 4. Organizator zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety, produkty dodatkowe według wyboru Użytkownika oraz ewentualne koszty dostawy pocztą lub kurierem.

VI. Warunki dodatkowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://ultraceofficial.com
 5. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Imprezy, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika, lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

X. Zwroty

 1. Użytkownik ma prawo zwrotu zakupionego Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, przez co należy rozumieć potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora po opłaceniu Zamówienia.
 2. Organizator zwraca środki finansowe w terminie 30 dni od dnia dokonania zwrotu przez Użytkownika.
 3. Środki finansowe zwracane są Użytkownikowi wg sposobu płatności wybranego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. Zwrotowi podlegają wyłącznie środki finansowe wydatkowane z tytułu ceny sprzedaży Biletu/Biletów lub produktów dodatkowych. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych na przygotowanie przesyłki, jej realizację oraz kosztów serwisowych.
 4. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty w przypadku podania nieprawdziwych danych, szczególnie w zakresie daty urodzenia.
 5. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty w przypadku podania błędnych danych lub danych niezgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 6. Organizator ma prawo weryfikacji danych z Biletu z dokumentem tożsamości.
 7. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty dokonane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, z wyjątkiem sytuacji wskazanych poniżej:
  1. śmierć członka rodziny w linii prostej lub bocznej do II stopnia włącznie pokrewieństwa, lub powinowactwa, pod warunkiem przedstawienia wiarygodnego dokumentu potwierdzającego powyższą okoliczność,
  2. choroba lub zabieg/operacja (z wyłączeniem ciąży) uniemożliwiająca udział w Festiwalu pod warunkiem udokumentowania powyższej okoliczności informacją/zaświadczeniem od lekarza specjalisty lub z zakładu opieki zdrowotnej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podstaw do dokonania zwrotu w powyższym trybie. Organizator wyraża zgodę na zwrot lub odmawia zwrotu z podaniem uzasadnienia. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 9. Zwrot biletu nie jest możliwy na 7dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wydarzenia.
 10. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania Imprezy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora.

XI. Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy, w szczególności harmonogramu, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji, lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

XII. Odstąpienie od umowy

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 134 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
 2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie.
 3. Sprzedawca udostępnia informacje o Imprezie Club de Ultrace 2024 w Systemie i na stronie internetowej pod adresem: ultraceofficial.com. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Imprezy.
 4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Imprezy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej https://ultraceofficial.com w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin Imprezy Club de Ultrace 2024

I. Definicje

 1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w imprezie Club de Ultrace 2024, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na imprezę oraz organizację imprezy.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Organizatorze należy przez to rozumieć: Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rafała Wojaczka 19/60 51-169
  2. Ustawie należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
  3. Bilecie należy przez to rozumieć jako uprawnienie określonego Uczestnika do wejścia na Imprezę w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę elektroniczną, która jest wymieniana na opaskę
  4. Imprezy należy przez to rozumieć imprezę przeprowadzaną pod nazwą Club de Ultrace 2024 (dalej Impreza) w terminie od dnia 29 czerwca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  5. Terenie Imprezy należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty, wystawy, strefy motorsportowe, strefa gastronomiczna w czasie Imprezy.
  6. Uczestniku Imprezy należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu.
  7. Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Club de Ultrace 2024 opublikowany pod adresem: https://ultraceofficial.com.
  8. Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Imprezie na terenie Imprezy oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Imprezy uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
  9. Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. korona wirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Imprezy, jak i w okresie poprzedzającym Imprezy, gdy uniemożliwia to organizację Imprezy lub uniemożliwia kontynuowanie Imprezy zgodnie z harmonogramem.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Imprezy, którzy w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Impreza.
 4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Imprezy w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem Uczestnik Imprezy potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Imprezy.

II. Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
 2. Wstęp na teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem, w tym również nieuszkodzoną opaską tj. przerwaną, przeciętą lub w inny mechaniczny sposób uszkodzoną.
 3. Kod biletu jest ważny tylko przy pierwszej weryfikacji, na określony bilet wchodzi pierwsza osoba, która okazała bilet. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 4. Bilety na udział w Imprezie, sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://ultraceofficial.com, począwszy od 5 grudnia 2023 roku do wyczerpania zapasów.
 5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Imprezy i udziału w Imprezie.
 6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.
 7. W przypadku, gdy w Imprezie zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 8. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Imprezy albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
 9. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
  a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Imprezy,
  b) wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
  c) okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
  d) umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Imprezy,
  e) niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  f) niezastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
 10. osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 11. osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 12. osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 13. osobom nieposiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Imprezie,
 14. osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 15. osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 16. osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki, lub puszki itp.
 17. osobom nieposiadającym dokumentu tożsamości,
 18. osobom niepełnoletnim,
 19. osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia, lub naruszają dobra osobiste Organizatora, lub działają na szkodę Organizatora, lub marki Imprezy.

III. Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

 1. Każda osoba, która nabyła Bilet na Imprezę, zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest uwarunkowany i jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.
 2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Imprezie będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Uczestnik Imprezy dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Imprezie przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i kolejnych edycji Imprezy w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Imprezy.
 5. Każdy Uczestnik Imprezy poprzez uczestnictwo w Imprezie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Imprezie, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

IV. Organizacja imprezy

 1. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Imprezy bez podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega prawo do odwołania Imprezy bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Imprezy z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Imprezy koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://ultraceofficial.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
 4. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 5. Organizator informuje, iż mapa Imprezy wraz z programem na każdy dzień Imprezy opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Imprezy nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

V. Odwołanie Imprezy

 1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
 2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
 3. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Imprezy Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ultraceofficial.com lub bezpośrednio w trakcie trwania Imprezy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.
 7. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu Biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Imprezy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

VI. Bezpieczeństwo Imprezy

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 2. Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
 3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 4. zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Imprezy zobowiązane są posiadać opaskę jako element identyfikujący i uprawniający do uczestnictwa w Imprezie (Bilet). Uczestnik nieposiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na teren Imprezy lub zostanie wydalony z terenu Imprezy.
 8. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
 9. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Imprezy w szczególności:
 10. Zaplecze techniczno-socjalne,
 11. Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
 12. Wejścia i wyjścia głównego,
 13. Teren Parkingów,
 14. Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
 15. Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
 16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 17. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 18. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
 19. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 20. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 21. Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia imprezy lub innych wydarzeń, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:
 22. obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że Zwiedzający, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 23. Miejsce wydarzenia, pawilony, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających,
 24. obowiązek samodzielnego wyposażenia się Zwiedzającego w materiały ochrony osobistej,
 25. obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru targów lub innego wydarzenia,
 26. nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Zwiedzającego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób z którymi Zwiedzający miał kontakt w Miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Zwiedzający czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
 27. nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatorów wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.

VII. Służby porządkowe

 1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),
 7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 8. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub innymi regulaminami wydanymi na podstawie lub w związku z niniejszym Regulamin, a które określają zasady uczestnictwa w Imprezie.
 9. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
  a) ręczne wykrywacze metalu,
  b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 10. Stwierdzenia prawa Uczestnika Imprezy do przebywania na Imprezie Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Imprezy posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
 11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Imprezy osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
 12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 13. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Imprezy lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

VIII. Zakazy

 1. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
 2. wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych
 3. wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol
 4. wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
 5. wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
 6. wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
 7. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 8. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 9. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Imprezy.
 11. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.
 12. Uczestnik Imprezy zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
  a) kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  b) kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 13. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Imprezy jest zakazane.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy
 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: ultraceofficial.com
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Imprezy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
 7. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Imprezy w poszczególnych Strefach Imprezy, m.in. na parkingu, zostaną uregulowane w osobnych regulaminach wydanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Imprezy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Regulamin Imprezy Club de Ultrace 2024

I. Definicje

 1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w imprezie Club de Ultrace 2024, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na imprezę oraz organizację imprezy.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Organizatorze należy przez to rozumieć: Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rafała Wojaczka 19/60 51-169
  2. Ustawie należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
  3. Bilecie należy przez to rozumieć jako uprawnienie określonego Uczestnika do wejścia na Imprezę w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę elektroniczną, która jest wymieniana na opaskę
  4. Imprezy należy przez to rozumieć imprezę przeprowadzaną pod nazwą Club de Ultrace 2024 (dalej Impreza) w terminie od dnia 29 czerwca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
  5. Terenie Imprezy należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty, wystawy, strefy motorsportowe, strefa gastronomiczna w czasie Imprezy.
  6. Uczestniku Imprezy należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu.
  7. Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Club de Ultrace 2024 opublikowany pod adresem: https://ultraceofficial.com.
  8. Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Imprezie na terenie Imprezy oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Imprezy uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
  9. Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. korona wirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Imprezy, jak i w okresie poprzedzającym Imprezy, gdy uniemożliwia to organizację Imprezy lub uniemożliwia kontynuowanie Imprezy zgodnie z harmonogramem.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Imprezy, którzy w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Impreza.
 4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Imprezy w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem Uczestnik Imprezy potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Imprezy.

II. Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
 2. Wstęp na teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem, w tym również nieuszkodzoną opaską tj. przerwaną, przeciętą lub w inny mechaniczny sposób uszkodzoną.
 3. Kod biletu jest ważny tylko przy pierwszej weryfikacji, na określony bilet wchodzi pierwsza osoba, która okazała bilet. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 4. Bilety na udział w Imprezie, sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://ultraceofficial.com, począwszy od 5 grudnia 2023 roku do wyczerpania zapasów.
 5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Imprezy i udziału w Imprezie.
 6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.
 7. W przypadku, gdy w Imprezie zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 8. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Imprezy albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
 9. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
  a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Imprezy,
  b) wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
  c) okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
  d) umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Imprezy,
  e) niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  f) niezastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
 10. osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 11. osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 12. osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 13. osobom nieposiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Imprezie,
 14. osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 15. osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 16. osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki, lub puszki itp.
 17. osobom nieposiadającym dokumentu tożsamości,
 18. osobom niepełnoletnim,
 19. osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia, lub naruszają dobra osobiste Organizatora, lub działają na szkodę Organizatora, lub marki Imprezy.

III. Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

 1. Każda osoba, która nabyła Bilet na Imprezę, zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest uwarunkowany i jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.
 2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Imprezie będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Uczestnik Imprezy dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Imprezie przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i kolejnych edycji Imprezy w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Imprezy.
 5. Każdy Uczestnik Imprezy poprzez uczestnictwo w Imprezie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Imprezie, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

IV. Organizacja imprezy

 1. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Imprezy bez podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega prawo do odwołania Imprezy bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Imprezy z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Imprezy koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://ultraceofficial.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
 4. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 5. Organizator informuje, iż mapa Imprezy wraz z programem na każdy dzień Imprezy opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Imprezy nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

V. Odwołanie Imprezy

 1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
 2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
 3. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Imprezy Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ultraceofficial.com lub bezpośrednio w trakcie trwania Imprezy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.
 7. Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotu Biletów oraz zwrotu w związku z odwołaniem Imprezy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Organizatora zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów.

VI. Bezpieczeństwo Imprezy

 1. Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
 2. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 3. zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Imprezy zobowiązane są posiadać opaskę jako element identyfikujący i uprawniający do uczestnictwa w Imprezie (Bilet). Uczestnik nieposiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na teren Imprezy lub zostanie wydalony z terenu Imprezy.
 7. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
 8. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Imprezy w szczególności:
 9. Zaplecze techniczno-socjalne,
 10. Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
 11. Strefa VIP,
 12. Wejścia i wyjścia głównego,
 13. Teren Parkingów,
 14. Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
 15. Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
 16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 17. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 18. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
 19. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 20. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 21. Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia imprezy lub innych wydarzeń, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa.

VII. Służby porządkowe

 1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 2. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 3. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 4. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 5. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 6. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 7. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),
 8. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 9. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub innymi regulaminami wydanymi na podstawie lub w związku z niniejszym Regulamin, a które określają zasady uczestnictwa w Imprezie.
 10. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
  a) ręczne wykrywacze metalu,
  b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 11. Stwierdzenia prawa Uczestnika Imprezy do przebywania na Imprezie Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Imprezy posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
 12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Imprezy osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 14. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Imprezy lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

VIII. Zakazy

 1. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
 2. wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych
 3. wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol
 4. wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
 5. wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
 6. wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
 7. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 8. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 9. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Imprezy.
 11. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.
 12. Uczestnik Imprezy zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
  a) kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  b) kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 13. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Imprezy jest zakazane.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 4. na stronie internetowej,
 5. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy
 6. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: ultraceofficial.com
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Imprezy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
 9. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Imprezy w poszczególnych Strefach Imprezy, m.in. na parkingu, zostaną uregulowane w osobnych regulaminach wydanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Imprezy.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.